KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem danych osobowych jest Inspire Leadership Spóła z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 35 07 951, e-mail: kontakt@inspire-leadership.pl

  • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w ceach informacyjnych i marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora. Przetwarzane dane osobowe to imię odbiorcy oraz adres email. Dane nie są i nie będą udostępniane ani używane dla celów marketingowych innych podmiotów poza Adminitrartorem .

  • Dane są przetwarzane na podstawie zgody adresata (art. 6. Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  • Odbiorcami danych może być jedynie zaufany partner Administratora oraz dostawca platformy informatycznej używanej w celu gromadzenia danych.

  • Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli do momentu cofnięcia zgody, ograniczenia lub innych działań ograniczających zgodę. Dane mogą być przetwarzane po cofnięciu zgody jedynie dla wypełnienia obowiązku prawnego rozliczalności potwierdzenia posiadania zgód) administratora przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub zawartej umowy.

  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@inspire-leadership.pl z taką dyspozycją.

  • W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.